14. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (22.3.2016)

datum: 15.03.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 22. 3. 2016, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v letu 2015 in Letni izvedbeni načrt za leto 2016 za Občino Brda (Rajko Leban – direktor GOLEA)
 5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o prometni ureditvi in signalizaciji v vaškem jedru Šmartno - prva obravnava (Dejan Rusjan, Anita Manfreda)
 6. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo« – informacija (Dejan Rusjan)
 7. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Sanacija posedkov in usadov na občinskih cestah« – informacija (Dejan Rusjan)
 8. Poročilo o delu Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za leto 2015 – informacija (Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda)
 9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Anita Manfreda)
 10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v senatu za reševanje pritožb zoper policiste (Anita Manfreda)
 11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 13. redne seje (Anita Manfreda)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov
 13. Realizacija sklepov 13. redne seje (Anita Manfreda) 

 

Priloge:<<nazaj