10. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (10.11.2015)

datum: 03.11.2015

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 10. 11. 2015, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

 Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – prva obravnava (Martina Remec Pečenko, Tatjana Gregorčič)
 5. Ukinitev zaznambe javne infrastrukture na področju kulture pri nepremičnini Hiša Kulture v Šmartnem na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (Dejan Rusjan)
 6. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2015 – skrajšani postopek (Beti Kumar)
 7. Obravnava predloga Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Brda – prva in druga obravnava (Beti Kumar)
 8. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Beti Kumar)
 9. Pobude in vprašanja svetnikov
 10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 9. redne seje (Anita Manfreda)
 11. Realizacija sklepov 9. redne seje (Anita Manfreda)

 

Priloge:

 

Dodatna priloga:<<nazaj