Zaključeni

v izvajanju2"Obnova delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda" (2013 - 2015)

V sklopu operacije , ki je bila sofinancirana s strani Evropske unije, Republike Slovenije in Občine Brda, je potekala gradnja zadnjih odsekov vodovodnega omrežja v naseljih Gornje Cerovo, Imenje, Podsabotin in Vedrijan. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v predvideni višini 1.295.000 EUR.
V okviru projekta je na območju občine Brda v zadnjih dveh letih obnovljenih 8 km vodovodnega omrežja z pripadajočimi vodohrani in hidroforji, kar pomeni kvalitetnejšo oskrbo z pitno vodo za uporabnike.

 

 

 

vila viplže»Vila Vipolže« (2013 – 2015)

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je s pomočjo sredstev Evropske unije v celoti obnovilo zunanjost in notranjost Vile Vipolže. Investicija v obnovo vile je veljala osem milijonov evrov, še dodaten milijon pa je bil potreben za njeno obnovo. 15 odstotkov vrednosti naložbe je zagotovilo ministrstvo.

Zahtevna konzervatorska dela so izvedli pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Nova Gorica. Poleg veličastnega prvega nadstropja s sodobnimi dvoranami, t.i. »Piano Nobile«, se lahko Vila Vipolže pohvali s prostori za kavarno, restavracijo z obokano vinsko kletjo, z najsodobnejšo kuhinjo, banketno sobo, 4 apartmaji in 2 suiti z najlepšim razgledom na briške griče.

17. julija 2015 je Vila prešla v upravljanje občini Brda.

 

os dobrovo1"Energetska sanacija OŠ Dobrovo (2013 - 2014), Podružnične šole Kojsko (2014) in občinske stavbe (2014 - 2015)"
 

Občina Brda je ena prvih občin na Primorskem, ki je sprejela Lokalni Energetski Koncept (LEK), v  letu 2013 pa tudi SEAP – Sustainable Energy Action Plan in je pristopila h konvenciji EU županov. Kot mala občina brez lastnih sredstev za doseganje zahtev iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb in energetsko-podnebnega paketa je leta 2012 že izvedla sanacijo javne razsvetljave preko javno-zasebnega partnerstva. Za energetsko sanacijo Osnovne šole in vrtca Dobrovo je pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada preko razpisa iz leta 2013 za sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter sredstva Švicarskega prispevka za podružnično šolo in vrtec Kojsko.

pos kojskoEnergetsko sanacijo dotrajane 60 let stare občinske stavbe na Dobrovem pa je izvedla preko modela energetskega pogodbeništva. Princip modela je v tem, da javni partner, ki ima omejena lastna sredstva, najprej pridobi vsa možna nepovratna sredstva, preostala sredstva pa pridobi kot vložek pogodbenika v projekt in tako za izvedbo projektov ne nameni nič lastnih sredstev. Ključno pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov je doseči prihranke, ki bodo v pogodbenem obdobju pokrili vse stroške izvedbe ukrepov ter kasnejšega upravljanja in dobave energije.

obcinska stavbaEnergetsko sanacijo občinske upravne stavbo na Dobrovem je izvedel izbrani pogodbenik, sanacijo OŠ Dobrovo pa je občina izvedla preko javnega razpisa za energetsko sanacijo javnih stavb, sanacijo podružnične OŠ Kojsko pa je financirala preko projekta OVE v Primorskih občinah Švicarskega prispevka. Za sanacijo OŠ Dobrovo je občina prejela 428.474,85 EUR evropskega denarja, medtem ko za POŠ Kojsko 96.219,36 EUR sredstev iz Švicarskega prispevka (17.806,12 EUR za prenovo kotlovnice in 78.413,24 EUR za energetsko sanacijo). Rezultat energetske sanacije stavb na vseh treh objektih je manjša raba energije, posledično so tudi letni stroški energije več kot prepolovljeni. Z doseženimi prihranki se je poplačala investicija v občinsko stavbo.

                         

vipolze1.jpg»Obnova vodovodnega omrežja za potrebe vaških jeder in turistične infrastrukture v Kozani in Vipolžah ter dograditev kanalizacijskega omrežja v Kozani« (2011 – 2014)

Projekt se je izvedel zaradi dotrajanosti obstoječega vodovodnega omrežja in dograditve fekalne kanalizacije. Ocenjena vrednost investicije je bila 860.000 EUR, od tega skoraj 182.500 EUR je zagotovila občina, ostalo pa Evropska unija.

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

  

Biljana 2»Izgradnja kanalizacije v naselju Biljana« (2013 – 2014)

Projekt zajema celostno postavitev podzemne infrastrukture v delu naselja Biljana ter vzpostavite povezave med Biljano in Dobrovim. Zgrajeno je bilo 2.392 m fekalne kanalizacije s tremi črpališči, 336 m meteorne kanalizacije, 992 m sanacije obstoječega vodovodnega omrežja in 3 električni vodi za črpališča. Vrednost investicije je bila 750.000 EUR.

Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Smartno"Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno" (2010 - 2012)

Izvedba investicije je omogočila zagotoviti osnovne pogoje za povečanje turistične ponudbe (hoteli, prenočišča, restavracije, kulturni dogodki) v Šmartnem ter povečati turistično privlačnost Šmartnega ter Občine Brda nasploh.

Projekt je obsegal:

  • ureditev vhodnega trga z avtobusnim postajališčem in obračališčem,
  • ureditev parkirnih mest in sicer 1 parkirnega mesta za avtobus in 18 parkirnih mest za osebna vozila,
  • ureditev razgledne terase,
  • ureditev povezovalnih poti z javno razsvetljavo in pripadajočim odvodnjavanjem,
  • razširitev kapacitete čistilne naprave na 300 P.E.,
  • dograditev javnega kanalizacijskega omrežja dolžine cca 190 m,
  • rekonstrukcija vodovoda v nodularni litini DN 100, dolžine cca 110 m,
  • ureditev trga v turističnem naselju Šmartno (površine najmanj 250 m2).

Vrednost investicije je bila skoraj milijon evrov, od tega je 652.335,32 EUR prispevala Evropska unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.voda_zivljenje_logo»Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo Trnovsko - Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline« – oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd (2008 – 2012)

Projekt, ki je povezal Mestno občino Nova Gorica, Občino Brda, Občino Ajdovščina in Občino Renče-Vogrsko, je bil sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije. Skupna vrednost omenjene skupine projektov je bila ocenjena na 37,3 milijona Evrov. Kohezijski sklad je sofinanciral dobro tretjino naložbe, preostali del pa država in občine. V sklopu projekta je bila zgrajena čistilna naprava za pitno vodo Hubelj, posodobljeni sta bili vodarna in čistilna naprava za pitno vodo Mrzlek, rekonstruiranih ali na novo zgrajenih je bilo približno 75 kilometrov cevovodov  ter 11,5 kilometra kanalizacijskega sistema.

Na območju Goriških Brd je bila vrednost del 7,4 mio €, vključevala pa so izgradnjo vodovodnega omrežja za območje Goriških Brd, v okviru katere so se izvedli: izgradnja povezovalnega voda od Mrzleka do Prelesja v skupni dolžini 7.550m; rekonstrukcija posameznih primarnih vodovodnih odsekov v skupni dolžini cca 14.450m s pripadajočimi objekti ter rekonstrukcija osmih vodohranov in izgradnja enega.Vipolze z zraka"Obnova ceste Dobrovo - Vipolže - meja z Italijo" (2008 - 2010)

Obnova lokalne ceste v dolžini 4.800 m je pripomogla k boljši pretočnosti prometa, povezanosti med naselji, dostopnosti v osrčje občine in nenazadnje varnosti udeležencev v prometu. Obnova ceste je obsegala rekonstrukcijo ceste na ustrezno širino, ureditev robnih elementov vozišča, ureditev odvodnjavanja in podpornih konstrukcij, ureditev asfaltne prevleke vozišča, ter rekonstrukcijo dveh mostičkov z ustrezno širino in projektirano osjo ceste, ureditev ceste z ustrezno prometno opremo in signalizacijo.

Vrednost celotnega projekta je znašala 909.875 EUR, od tega 644.495 EUR je prispevala Evropska unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

 

medana2.jpg"Kanalizacija in čistilna naprava Medana" (2007 - 2009)

Investicijski projekt je predvidel izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije s črpališčem v predvideni skupni  dolžini 1.600 m in 480 m tlačnega voda ter sekundarne meteorne kanalizacije v predvideni skupni dolžini 650 m, poleg tega pa še izgradnjo komunalne čistilne naprave Medana s kapaciteto 400 PE in dostopno cesto.

Z ureditvijo kanalizacijskega sistema v naselju Medana in z izgradnjo komunalne čistilne naprave Medana se je v naselju Medana dvignila kakovost bivanja, zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja in ustrezne ureditve odvodnjavanja odpadnih komunalnih voda.

Vrednost projekta je znašala 1.250.000 EUR, od tega 493.576 EUR je prispevala Evrospka unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

 

Sabotin 27"Rekonstrukcija lokalne ceste LC020140 Vrhovlje - Sabotin vrh" (2007)

5,730 m dolga lokalna cesta LC 020140 Vrhovlje – Sabotin vrh  je z rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega makadamskega vozišča dobila novo asfaltno prevleko. V  investicijo je bila vključena  rekonstrukcija in nadgradnja  obstoječega makadamskega vozišča z odvodnjo in ustrezno prometno zaščito in asfaltiranje z ureditvijo priključka na državno cesto. 

Vrednost projekta je znašala 613.214 EUR, od tega je 429.250 EUR sofinancirala Evropska unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

 

 

 

 

 

27. april

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
     01.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
- Trio Alba, koncert
1
02.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
- Ten of the Best, koncert v okviru festivala Svirel
- Brda in Kizomba rhythms Ed.3 Mindful Dance and Semba
2
03.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
3
04.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
4
05.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
5
06.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
6
07.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
- Praznik rebule in oljčnega olja
- Three of a kind, koncert v okviru tekmovanja Svirel
- MENUet Music, koncert v okviru tekmovanja Svirel
7
08.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
- Praznik rebule in oljčnega olja
- GO. Trio, koncert v okviru tekmovanja Svirel
- Pohod Prebujanje - element LES
8
09.04.2017
- SVIREL - mednarodno glasbeno tekmovanje
- Pohod med oljkami in vinogradi
- Praznik rebule in oljčnega olja
- Ten of the Best, koncert v okviru festivala Svirel
9
1011121314.04.2017
- Velika noč na Grediču
14
15.04.2017
- Velika noč na Grediču
- Velika noč v Vili Kozana
15
16.04.2017
- Velika noč na Grediču
- Velika noč v hotelu San Martin
- Velikonočni menu Hotel Venko
- Velika noč na turistični kmetiji Štanfel
- Velika noč na turistični kmetiji Štekar
- Velika noč na domačiji Kabaj Morel
- Velika noč v Vili Kozana
16
17.04.2017
- Velika noč na Grediču
- Velika noč v hotelu San Martin
- Velikonočni menu Hotel Venko
- Velika noč na turistični kmetiji Štekar
- Velika noč na domačiji Kabaj Morel
- Velika noč v Vili Kozana
17
181920.04.2017
- Razstava del Unitri Brda
- Delavnica o vožnji skozi krožna krožišča
20
21.04.2017
- Prijateljski pohod osnovnih šol obeh strani meje ob reki Idriji
- Rebula nekoč in danes
- Rok za oddajo predlogov za imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda JZGRD - Gasilska enota Nova Gorica
- Rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programov oz. projektov s področja ŠPORTA, ki jih bo Občina Brda sofinancirala v letu 2017
21
22.04.2017
- Brda in vino
- Medanski krajevni praznik - turnir v malem nogometu
- Medanski krajevni praznik
- Predstavitev knjige Prometnice v Goriških brdih pred in med prvo svetovno vojno
22
23.04.2017
- Tekaški maraton 'Eco maratona'
- Zaključek javne obravnave novega Statuta Občine Brda
- Medanski krajevni praznik
- Pohod LES
23
24.04.2017
- Medanski krajevni praznik
24
25.04.2017
- Medanski krajevni praznik
25
26.04.2017
- Medanski krajevni praznik
- Medanski krajevni praznik - revija pevskih zborov
26
27.04.2017
- Tradicionalni pohod KS Medana
- Medanski krajevni praznik
- Medanski krajevni praznik - tradicionalna slovesnost s pohodom in proslavo
27
28.04.2017
- Benečija med pravljicami in resničnostjo
28
29.04.2017
- Letni POP koncert Pihalnega orkestra Brda
29
30.04.2017
- Rok za prijavo na razpis za PRIZNANJA Občine Brda za leto 2017
30
marecmaj